Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid 
1.1
 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van RA-Performance en op alle met RA-Performance aangegane overeenkomsten. 
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. 
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. 
1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door RA-Performance is ingestemd. 
1.5 Onder “Koper” wordt iedere bezoeker verstaan van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met RA-Performance in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 
1.6 RA-Performance behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. 
1.7 Door het gebruik van de internetsite van RA-Performance en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. 
1.8 RA-Performance is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper. 

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten 
2.1
 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. RA-Performance is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan. 
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. 
2.3 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: 
•    de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen; 
•    de potentiële Koper heeft zijn bestelling per email kenbaar gemaakt aan RA-Performance 
2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden en per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres. 
2.5 Koper en RA-Performance komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 en 2.4 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van RA-Performance zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs. 
2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. RA-Performance garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. 

3. Prijzen 
3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting. 
3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite of nieuwsbrief/banner met betrekking tot die speciale aanbieding. 
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die RA-Performance in haar bevestiging conform artikel 2.4 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door RA-Performance worden gecorrigeerd. 
3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de productprijs en worden u apart in rekening gebracht. De hoogte van de bezorgkosten staat op de orderbevestiging vermeld of wordt later kenbaar gemaakt. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd. 

4. Betaling 
4.1
 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: 
•    Bankbetaling (handmatige overboeking op onze bankrekening) 
•    IDEAL (Internetbankieren voor Postbank, ING, Rabobank, SNS Bank, ABN Amro.)  
RA-Performance kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite. 
4.2 Mits niet anders overeen is gekomen hanteert RA-Performance een betalingstermijn van 14 dagen op alle orders. Deze termijn gaat in op het moment van verzending van de orderbevestiging (veelal in de vorm van een email) of factuur. 
4.3 Bij niet betalen of niet-tijdige betaling door Koper zal een aanmaningsprocedure worden gestart. 
4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die RA-Performance. als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken. 
4.5 In geval van niet-tijdige betaling is RA-Performance bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten daaronder begrepen. 

5. Levering en leveringstijd 
5.1
 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft RA-Performance ernaar om nationale bestellingen binnen 3 werkdagen op bijbehorend adres af te leveren. Voor internationale bestellingen geldt een levertijd van 7 werkdagen. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. RA-Performance kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. 
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Dit is altijd een inschatting en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Exacte levertijd is afhankelijk van derden zoals leveranciers, douane, en transportbedrijven. 
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Bij betaling met behulp van een credit card dient RA-Performance de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper. 
5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper. Producten zijn geleverd zodra de Koper getekend heeft voor ontvangst. 
5.5 De Koper mag het aangeboden pakket weigeren, dit wordt dan retour gestuurd naar RA-Performance. Gemaakte kosten voor deze weigering zullen op de Koper worden verhaald. 

6. Ruilen en herroepingsrecht 
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ten aanzien van producten die zijn gekocht in een filiaal geldt dat ruilen of retourneren is toegestaan. De Koper kan het artikel ruilen of krijgt een waardebon met de waarde van de aankoop, uitgezonderd de eventuele verzendkosten. 
Voor overeenkomsten met consument-Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen zeven werkdagen na aflevering van het product in kwestie. 
6.2 Retourneren is alleen mogelijk wanneer de producten in nieuwstaat zijn, ongebruikt, in de originele verpakking, exact zoals deze ook door RA-Performance aangeleverd zijn. Geretourneerde producten dienen te worden voorzien van een omverpakking zodat de artikelverpakking onbeschadigd blijft. 
6.3 Indien de consument-Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in 6.1 gebruik heeft gemaakt en voldoet aan de bepalingen zoals vermeld in 6.2, dan draagt RA-Performance zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de consument-Koper betaalde. 

7. Eigendomsvoorbehoud 
7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met RA-Performance is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. 
7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. 

8. Garantie en aansprakelijkheid 
8.1 Voor door RA-Performance geleverde producten gelden de algemene garantievoorwaarden volgens de Nederlandse wet tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. RA-Performance hanteert een garantietermijn van 1 jaar. 
8.2 RA-Performance is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van RA-Performance. RA-Performance is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. 
8.3 Indien RA-Performance, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. 
8.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die RA-Performance aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is 
8.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. RA-Performance behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren. 
8.6 De Koper is gehouden RA-Performance te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen RA-Performance mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. 
8.7 Het is mogelijk dat RA-Performance op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. RA-Performance is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. 
8.8 De volgende productsoorten hebben wegens de aard van deze producten een beperkte garantie: 
•    Verlichtingsdelen: Geen garantie op condensvorming en gloei/halogeenlampen zelf. 
•    Bodystylingsdelen, waaronder alle polyester, kevlar en carbon producten: Geen garantie op pasvorm. 
8.9 Alle artikelen verkocht door RA-Performance zijn voor showgebruik of gebruik in de autosport. Niet alle producten zijn geschikt voor gebruik op de openbare weg en in fabrieksauto’s. RA-Performance is dan ook niet aansprakelijk voor gebruik op de openbare weg, en/of in fabrieksauto’s. 

9. Overmacht 
9.1 In geval van overmacht is RA-Performance niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. 

10. Intellectuele eigendom 
10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij RA-Performance, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. 
10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van RA-Performance, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf. 

11. Persoonsgegevens 
11.1 RA-Performance zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement. 
11.2 RA-Performance neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. 

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
12.1 
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van RA-Performance of overeenkomsten gesloten met RA-Performance worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst. 

13. Annuleringen 
13.1 In het geval de koper een bestelling, of bestelde producten wil annuleren nadat een orderbevestiging en/of een betaling heeft plaatsgevonden, heeft RA-Performance het recht de Koper een factuur te sturen van de door RA-Performance gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten en administratiekosten. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 25,- 
13.2 De Koper kan de verkoopovereenkomst alleen annuleren middels een schriftelijk verzoek. Dit kan per  brief of email. Mondelinge annuleringen zijn niet geldig. Een overeenkomst is pas geannuleerd wanneer een annuleringsverzoek door RA-Performance schriftelijk aan de Koper is toegezegd/bevestigd. 

14. Diversen 
14.1 RA-Performance is gevestigd te Velp, Florijnweg 7 en geregistreerd onder Kamer van Koophandel nummer 51518791. Het Btw-identificatienummer is NL001242806B83. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan RA-Performance, Florijnweg 7 6883JN te Velp of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de website. 
14.2 RA-Performance is telefonisch bereikbaar op 026-7504543 voor informatie op werkdagen van 10.00 uur tot 17.00 uur. Zij zijn ook te bereiken op het e-mail adres: info@RA-Performance.nl. 
14.3 Doel is om binnen 2 werkdagen uw e-mails te beantwoorden door onze klantenservice, echter kan dit in sommige gevallen niet lukken. RA-Performance doet er alles aan om op een eerlijke en oprechte manier met haar klanten te communiceren. Helaas kunnen wij misbruik van onze naam door derden niet altijd voorkomen.